English-Chinese Vocabulary Builder: “Is Adding Fiber To Food Really Good For Your Health?”

Here’s a short list of health- and medical-related vocabularies I compiled from an NPR article, “Is Adding Fiber To Food Really Good For Your Health?”, dated February 13, 2012.

 1. Fiber- 纖維 (xiān wéi).
 2. Synthetic fiber- 人造纖維 (rén zào xiān wéi). 人: man, human. 造: made.
 3. Public health- 公共衛生 (gōng gòng wèi shēng). 公共: public. 衛生: health, hygiene, sanitation.
 4. Food additives- 食品添加物 (shí pǐn tiān jiā wù). 食品: food. 添加物: additive. 添加: to add. 物: object, matter.
 5. Scurvy– 壞血病 (huài xuè bìng). 壞: bad. 血: blood. 病: disease.
 6. Ingredient- 成分 (chéng fèn).
 7. Disease- 疾病 (jí bìng).
 8. Prevent (diseases)- 預防 (yù fáng).
 9. Cure (diseases)- verb: 治療 (zhì liáo)、醫治 (yī zhì)、根治 (gēn zhì)、治癒 (zhì yù). 根: root.
 10. Rickets佝僂病 (gōu lóu bìng) or 小兒軟骨病 (xiǎo’ér ruǎn gǔ bìng).  小兒: children. 軟: soft. 骨: bone. 病: disease.
 11. Iodine- 碘 (diǎn).
 12. Goiters– 甲狀腺腫 (jiǎ zhuàng xiàn zhǒng). 甲狀腺: thyroid gland. 腫: swelling, swollen, to swell.
 13. Carbohydrates- 醣類 (táng lèi), or 碳水化合物 (tàn shuǐ huà hé wù). 碳: carbon. 水: water. 化合物: chemical compound.
 14. Colon cancer- 大腸癌  (dà chángái). 大腸: the large intestine. 癌: cancer.
 15. Cardiovascular disease- 心血管疾病 (xīn xuè guǎn jí bìng). 心: same as 心臟; the heart (organ). 血管: vein/artery. 疾病: disease.
 16. Heart disease- 心臟病 (xīn zàng bìng). 心臟: heart (organ).
 17. Food scientist- 食品專家 (shí pǐn zhuān jiā). 食品: food. 專家: specialist, expert.

Happy translating and stay healthy!